Stypendium

 

Stypendium im. Grzegorza Axentowicza

Geneza stypendium

Z inicjatywą pomocy stypendialnej dla uczniów naszej szkoły wystąpił w listopadzie 2009 roku Grzegorz Axentowicz, nasz absolwent z roku 1999. Inicjatywę Grzegorza przyjęliśmy z wielką radością bo po pierwsze potrzebne były pieniądze na dofinansowanie nauki jednego z uczniów, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, a po drugie, bo tego rodzaju dowód pamięci naszego absolwenta o swojej starej szkole, napawa nas dumą.

I nagle w końcu roku spadła na nas wstrząsająca wiadomość - śmierć Grzegorza w Tatrach. Kochał góry, ale ta miłość, wzięła od Grzesia najwyższą ofiarę. Zginął młody człowiek, który potrafił pięknie żyć i robił wiele wartościowych rzeczy. Trudno do dziś ukoić żal po śmierci Grzegorza.

Nie był to pierwszy w historii szkoły przypadek, kiedy absolwent został fundatorem stypendium. Przypadek ten nabrał jednak w okolicznościach śmierci Grzegorza szczególnego wymiaru, stał się spadkiem młodego człowieka dla nas wszystkich, wyrazem postawy , którą zostawił po sobie, postawy altruizmu, szlachetności, bezinteresowności, solidarności i braterstwa.

W kilka tygodni po tych zdarzeniach dwie absolwentki zadeklarowały gotowość utrzymania stypendium rozpoczętego przez Grzegorza, były to jego siostry Ola i Ewa.

W czerwcu 2010 roku, wystąpiłem do Rady Szkoły z propozycją nadania imienia Grzegorza Axentowicza stypendium socjalnemu, które byłoby fundowane przez absolwentów, ich rodziny i przyjaciół. Rada Szkoły dała jednoznaczny wyraz akceptacji dla tej propozycji przyjmując wniosek przez aklamację.

W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność Oli, Ewie i Panu Markowi Axentowiczowi za wszystko to co przyczyniło się do zainicjowania i rozwinięcia tej pięknej idei.

Wojciech Czaj - dyrektor szkoły

Milanówek, 25 listopada 2010 roku

 

Apel

Szanowni Państwo

W listopadzie 2009 Grzegorz Axentowicz zwrócił się do nas z propozycją ufundowania stypendium socjalnego dla uczniów naszej szkoły. Po jego tragicznej śmierci w grudniu 2009 głównymi fundatorami stypendium są pan Marek Axentowicz i jego córki Ola i Ewa.

Do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć Fundusz – absolwentów, rodziców i przyjaciół Liceum Społecznego w Milanówku – zwracamy się z apelem o wpłaty. Mogą być one jednorazowe lub stanowić zobowiązanie do regularnych wpłat przez pewien czas. W tym drugim przypadku prosimy Darczyńcę o powiadomienie nas, jaka kwota i przez jaki czas będzie wpłacana.

Państwa wpłaty będą gromadzone na specjalnym subkoncie. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna, która jest organem statutowym szkoły. Oczywiście darczyńcy mogą mieć wpływ na tryb przyznawania stypendium, włącznie z inicjatywa utworzenia Kapituły stypendium. Jedynym stałym wyróżnikiem tego stypendium jest aby - zgodnie z wolą jego patrona Grzegorza Axentowicza - miało ono charakter socjalny a nie naukowy.

 

Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO

05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41

Nr. Konta IBAN: PL 61 9291 0001 0086 6938 2000 0010

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy kod SWIFT: POLUPLPR

Z dopiskiem: Stypendium im. Grzegorza Axentowicza

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem liceum pod numerem telefonu: 22 758 36 92

 

An appeal
Ladies and Gentlemen

In November 2009, Grzegorz Axentowicz approached us with the idea of endowing our school with a fund for a scholarship for pupils attending the school. After his tragic death in December 2009, the main donors of this fund are Marek Axentowicz, and his daughters Ola and Ewa.

To all who wish to support this fund - graduates, parents and friends of our school - we are appealing for further contributions. These can be one-off or a regular commitment of payments for a certain period. In the latter case, the donor is asked to let us know what amount will be committed and for how long it will be paid.

Your contributions will be collected in a special account. The decision to award this scholarship is taken by the Scholarship Committee, which is a statutory body of the school. Donors may have an influence on the awarding procedure, including the initiative to create a Scholarship Board. The only distinctive feature of this scholarship - according to the will of Grzegorz Axentowicz, its patron - is that it should be a social benefit and not a recognition of scientific achievement.

 

Please provide donations on the following account:

Account Number IBAN: PL 61 9291 0001 0086 6938 2000 0010

SWIFT Code: POLUPLPR

Please add to the transfer's description the following comment: Stypendium im. Grzegorza Axentowicza

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us.